Boliger med mening

"Regjeringen vil at alle skal ha mulighet til å skaffe seg og beholde en egnet bolig, og være en del av et trygt bomiljø og lokalsamfunn. "

Tildelingsbrev 2018. Det kongelige Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Konsept

BAKGRUNN

Dagens boligutvikling er basert på et livssyklusbehov, med hybelhus for studenter, mindre leiligheter for unge par, barnefamilier og seniorboliger uten tanke for hvilke negative konsekvenser en slik utvikling gir på sikt. 

Det fokuseres på maksimal utnyttelse av salgbare kvadratmeter, noe som ikke gir rom for sosial omgang beboerne i mellom.
Denne form for boligutvikling har skapt separasjon både mellom generasjoner og kulturer, samt gitt grobunn for ensomhet både for eldre og for unge.

Man har mistet den den vertikale interaksjonen mellom generasjonene og kulturer.

Boligsosial utvikling. Sameigns hovedmål er å bidra til fokus på fellesskapet med miljøvennlige og moderne boliger, tilrettelagt for sosial omgang mellom beboerne

 MENNESKER I SENTRUM

Sameign bruker aktivt arkitektur for økt trivsel, samhandling og dialog mellom beboerne, og med dette være med til å forebygge utfordringer med hensyn til mental helse:

Sameign vil bruke ny teknologi som gir rom for bruk av større vindusflater for innslipp av mer naturlig lys. Bruk av godt inneklima, grønne soner ut i fra et mentalt sunnhetsperspektiv, for økt trivsel og velvære. Utvikle flere sosiale rom og naturlige møteplasser i det enkelte bygg, for integrasjon og kommunikasjon beboerne mellom.

Samarbeide med Mental Helse om tilpassede lokaler med lavterskeltilbud både for ungdom og eldre. Vi vil lage lokaler spesialdesignet med tanke på maksimal funksjonalitet for denne tjenesten. Det vektlegges hyggelige og romslige lokaler som oser velkommenhet. Dette skal være et ok sted å være for folk flest.

Det er et mål å tilby beboertjenester basert på frivillighet. Dette kan være alt fra ren kafedrift, til drift av beboertjenester.

«Mitt største håp for Norge, er at vi skal klare å ta vare på hverandre.
Vi skal bygge dette landet videre på tillit, felleskap og raushet»

Kong Harald VII, 1 september 2016

KRAFTSENTER PÅ TVERS AV GENERASJONER OG KULTURER

Sameign utvikler generasjonshus for en variert miks av beboere både med hensyn til alder og kultur. Mål er å få en sammensatt beboergruppe hvor generasjonene møtes og har interaksjon med hverandre. Dette gjøres ved å kombinere leiligheter for barnefamilier, unge par i etableringsfasen, single, eldre og hybler for studenter.

«Velferd er ikke bare et kommunalt anliggende, det er vår felles oppgave.»

Birgitte Andreasen - Prosjektleder hos Generationernes hus Århus

MILJØVENNLIG OG GRØNT

Sameigns hovedmål er å levere boliger med miljøfokus i alle ledd.
Lavt karbon fotavtrykk på material og hele byggeprosessen. Utstrakt grad bruk av tre.
Underleverandører og samarbeidspartnere med grønn profil

Vi vil bruke miljøinnovative og helhetlige løsninger, som er smarte, men enkle.
Våre energibesparende løsninger går ikke på bekostning av komfort og brukervennlighet.

Gjennom arealeffektive løsninger og gode fellesområder tilrettelegges det for sosial omgang mellom beboerne.

Sameign tester nye miljøløsninger som vil implementeres i Sameign prosjekter etter grundig utprøving.

«Bygg står for over 40% av energibruken i Norge.
Fra 2020 skal alle nybygg være nesten-nullenergibygg»

EUs bygningsenergidirektiv

 LEIE TIL EIE

Sameign har utviklet en ny forretningsmodell som muliggjør at mennesker med lav inntekt, og/eller lav egenkapital likevel klarer å komme seg inn på boligmarkedet. Leie til eie er basert på en langsiktig finansieringsmodell, hvor månedsleie er en viktig og medvirkende faktor til å bygge opp egenkapital for leietaker.

«Husbankens samfunnsoppdrag er å forebygge at folk blir
vanskeligstilte på boligmarkedet, og bidra til at vanskeligstilte
kan skaffe seg og beholde en egnet bolig.»

Husbanken – Mål og Styring

Adresse


Fekjan 13
1394 Nesbru
Norge

Webdesign - GF grafisk - gfgrafisk.no

Personvernerklæring -Les mer